Rekrutacja do klas pierwszych oraz oddziałów przedszkolnych

w Szkole Podstawowej nr 43

odbywa się elektronicznie, zgodnie z  zasadami i harmonogramem jednakowym dla wszystkich szkół w Gdańsku.

REKRUTACJA ROZPOCZYNA SIĘ 7 MARCA 2022 r. O GODZ.12.00

I TRWA DO 18 MARCA 2022 r., DO GODZ.16.00

O przyjęciu dziecka nie decyduje kolejność zgłoszeń

 

Rodzic/opiekun prawny dziecka obwodowego  - wypełnia zgłoszenie dziecka obwodowego za pośrednictwem strony internetowej:

https://naborsp-kandydat.edu.gdansk.pl/gdansk  - przed podaną datą strona będzie niedostępna!

Następnie zgłoszenie wraz z oświadczeniem o zamieszkaniu, należy wydrukować, podpisaći dostarczyć do szkoły obwodowej. Do zgłoszenia rodzic dołącza orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, jeśli dziecko takie posiada. Rodzice/opiekunowie prawni muszą to zrobić na jeden z wymienionych sposobów:

- skanują dokumenty i przesyłają na adres mailowy szkoły obwodowej lub

- wrzucają wnioski (spakowane do podpisanej koperty) do wrzutni w miejscu wskazanym przez szkołę obwodową (w SP 43 wrzutnia będzie ustawiona w przedsionku szatni).

Złożenie  zgłoszenia w szkole obwodowej jest równoznaczne z przyjęciem dziecka do szkoły. W tym momencie procedura przyjęcia dziecka do szkoły obwodowej jest zakończona. Nazwiska dzieci obwodowych nie będą widoczne na listach kandydatów zakwalifikowanych  i niezakwalifikowanych.

 

⁕ Rodzic/opiekun prawny kandydata spoza obwodu - wypełnia wniosek za pośrednictwem strony internetowej:

https://naborsp-kandydat.edu.gdansk.pl/gdansk  - przed podaną datą strona będzie niedostępna!

Następnie wniosek wraz  z załącznikami należy wydrukować, podpisać i dostarczyć do szkoły pierwszego wyboru. Rodzice muszą to zrobić na jeden z wymienionych sposobów:

- skanują dokumenty i przesyłają na adres mailowy szkoły pierwszego wyboru lub

- wrzucają wnioski (spakowane do podpisanej koperty) do wrzutni w miejscu wskazanym przez szkołę pierwszego wyboru (w SP 43 wrzutnia będzie ustawiona w przedsionku szatni).

Prosimy nie dołączać do wniosku o przyjęcie dziecka druku potwierdzenia woli

 

 

W dniu 30 marca 2022r. o godz.15.00 zostaną podane do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych.

Rodzic/opiekun prawny może sprawdzić wyniki na dwa sposoby:

- na stronie internetowej: https://naborsp-kandydat.edu.gdansk.pl/gdansk

- w placówce pierwszego wyboru – lista kandydatów

Po zakwalifikowaniu się kandydata, w terminie od 31.03.2022r. do 7.04.2022r., należy dostarczyć do szkoły pierwszego wyboru oświadczenie woli.

Rodzice/opiekunowie prawni muszą to zrobić na jeden z wymienionych sposobów:

- skanują dokumenty i przesyłają na adres mailowy szkoły pierwszego wyboru lub

- wrzucają wnioski (spakowane do podpisanej koperty) do wrzutni w miejscu wskazanym przez szkołę pierwszego wyboru (w SP 43 wrzutnia będzie  przedsionku szatni).

Brak potwierdzenia woli przez rodzica oznacza wykreślenie dziecka z listy zakwalifikowanych i utratę miejsca w szkole.

 

⁕ W dniu 11 kwietnia 2022r. o godz.15.00 komisja rekrutacyjna podaje do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych do szkoły.

Wyniki rodzic może sprawdzić na dwa sposoby:

- na stronie internetowej: https://naborsp-kandydat.edu.gdansk.pl/gdansk

- w placówce pierwszego wyboru – lista kandydatów

 

⁕ Rodzicom przysługuje odwołanie od decyzji komisji rekrutacyjnej – zgodnie z przepisami   i w terminie określonym  w zasadach rekrutacji.

 

⁕ Jeśli po zakończeniu rekrutacji szkoła dysponuje wolnymi miejscami przeprowadza się postępowanie uzupełniające. Rekrutacja odbywać się będzie poza systemem GPE i rozpocznie się 16 maja 2021r., zgodnie z harmonogramem. Wniosek należy dostarczyć do wybranej szkoły.