Rekrutacja do klas pierwszych

w Szkole Podstawowej nr 43

odbywa się elektronicznie, zgodnie z zasadami i harmonogramem jednakowym dla wszystkich szkół w Gdańsku.

REKRUTACJA ROZPOCZYNA SIĘ 1 MARCA 2023 r. O GODZ.12.00

I TRWA DO 15 MARCA 2023 r., DO GODZ.16.00

O przyjęciu dziecka nie decyduje kolejność zgłoszeń

 

Rodzic/opiekun prawny dziecka obwodowego  - wypełnia zgłoszenie dziecka obwodowego za pośrednictwem strony internetowej:

Gdańska Platforma Edukacyjna – zakładka Rekrutacja – I klasy szkoły podstawowej

   

 Rodzic/opiekun prawny kandydata spoza obwodu  - wypełnia wniosek rekrutacyjny pośrednictwem strony internetowej:

Gdańska Platforma Edukacyjna – zakładka Rekrutacja – I klasy szkoły podstawowej

   

Wypełniony elektronicznie wniosek należy wydrukować, podpisać i dostarczyć do szkoły pierwszego wyboru:

- osobiście do sekretariatu lub do wrzutni znajdującej się przy wejściu do szatni

- podpisany w systemie GPE za pomocą podpisu elektronicznego

Do wniosku rodzic dołącza dokumenty potwierdzające spełnianie wszystkich zaznaczonych kryteriów oraz orzeczenie  o potrzebie kształcenia specjalnego, jeśli dziecko takie posiada

Prosimy nie dołączać do wniosku o przyjęcie dziecka druku potwierdzenia woli

*Publikacja listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych

Kandydat z listy zakwalifikowanych do danej szkoły zostaje przyjęty do tej szkoły, jeśli rodzic w terminie od 27 marca do 3 kwietnia 2023 r. do godz. 16.00 potwierdzi wolę, przekazując do szkoły oświadczenie woli podjęcia nauki w szkole (zał. nr 1 do wniosku), na jeden ze sposobów wskazanych powyżej

 

       

Rodzic/opiekun prawny kandydata z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego ubiegający się o przyjęcie do oddziału ogólnodostępnego

rekrutacja odbywa się przez stronę: Gdańska Platforma Edukacyjna – zakładka Rekrutacja –  I klasy szkoły podstawowej