⁕ Rekrutacja do klas pierwszych oraz oddziałów przedszkolnych w Szkole Podstawowej nr 43,  odbywa się elektronicznie, zgodnie z  zasadami i harmonogramem jednakowym dla wszystkich szkół w Gdańsku.

⁕ wypełnione elektronicznie wnioski wraz z załącznikami należy wydrukować, podpisać i dostarczyć do szkoły pierwszego wyboru drogą elektroniczną, przesyłając na adres: sekretariat@sp43.edu.gdansk.pl lub osobiście, w podpisanej kopercie, w godz. 7.00 – 15.30 korzystając z  wrzutni  na dokumenty, znajdującej się w przedsionku (wejście z lewej strony pod łącznikiem).

Rodzice dzieci obwodowych rekrutujących się do klas pierwszych  - złożenie  zgłoszenia w szkole obwodowej jest równoznaczne z przyjęciem dziecka do szkoły. W tym momencie procedura przyjęcia dziecka do szkoły obwodowej jest zakończona. Nazwiska dzieci obwodowych nie będą widoczne na listach kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych.

⁕ W dniu 22 marca 2021r. o godz.15.00 zostaną podane do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych.                                                                                            

Wyniki rodzic może sprawdzić na dwa sposoby:

- na stronie internetowej: https://naborsp-kandydat.edu.gdansk.pl/gdansk

- w placówce pierwszego wyboru – lista kandydatów

 

Rodzice dzieci biorących udział w rekrutacji otwartej do klas pierwszych - po zakwalifikowaniu się kandydata należy dostarczyć do szkoły pierwszego wyboru oświadczenie woli. Niedostarczenie oświadczenia w terminie skutkuje nieprzyjęciem  kandydata do szkoły.

⁕ W dniu 31 marca 2021r. o godz.15.00 komisja rekrutacyjna podaje do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych do szkoły.

Wyniki rodzic może sprawdzić na dwa sposoby:

- na stronie internetowej: https://naborsp-kandydat.edu.gdansk.pl/gdansk

- w placówce pierwszego wyboru – lista kandydatów

 

⁕ Rodzicom przysługuje odwołanie od decyzji komisji rekrutacyjnej – zgodnie z przepisami i w terminie określonym  w zasadach rekrutacji.

 

⁕ Jeśli po zakończeniu rekrutacji szkoła dysponuje wolnymi miejscami przeprowadza się postępowanie uzupełniające. Rekrutacja odbywać się będzie poza systemem GPE i rozpocznie się 10 maja 2021r., zgodnie z harmonogramem. Wniosek należy dostarczyć do wybranej szkoły.